Инфромация по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното възпитание“, Дейност 5

На 13.10.2022 г. в Голяма заседателна зала на Община гр. Добрич се проведе разяснителна кампания за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование, недопускане на дискриминация и възпитаване в толерантност по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното възпитание“, Дейност 5, в партньорство с Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/.

Лектори на събитието бяха представители на МОН  /ЦОИДУЕМ/ – Рашид Абтула и Ренгинар Ниязи, а домакин Детска градина № 27 „Славейче“ гр. Добрич.

На срещата присъстваха 70 души.

Регионално управление на образованието – Добрич, представено от Тинка Темелкова – старши експерт за обучението в начален етап и Иво Иванов - старши експерт по информационно осигуряване, учители и родители на деца от детската градина.

Бяха излъчени няколко късометражни филма, с които се визуализираха част от проблемите на предучилищното образование, свързани с деца от маргиналните групи.

Осигуряването на равен достъп до предучилищно образование на деца от уязвими групи и  деца със СОП, чрез превенция и недопускане на дискриминация, права, отговорности и задължения на родителя, взаимодействие „детска градина – семейство“, значимост и специфика на предучилищното образование – грижи, обучение и възпитание за социализация и личностно развитие на децата – това бяха само част от темите и акцентите , които се дискутираха по време на срещата.

Събитието премина при голям интерес от страна на присъстващите. Участниците коментираха, изказваха мнения и направиха своите заключения в полза на толерантността, равнопоставеността и недискриминацията между всички участници в процеса на предучилищното образование.

To Top ↑