Проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

През м. октомври 2019 г. в ДГ № 27 "Славейче" стартира проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" по процедура за директно предоставяне по Оперативна програма "Наука и образование за интелиг ентен растеж" 2014-2020 година.
Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.


 

АПСПО

Презентация
Обща информация за проекта

To Top ↑